Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken. Lidmaatschap van het verbond zorgt voor verschillende voordelen voor verzekeraars. Voor de consumenten van de verzekeraars levert het Verbond van Verzekeraars informatie en tips.

Voor de verzekeraars

Het Verbond-lidmaatschap heeft verschillende voordelen voor verzekeraars. Hieronder vind je de belangrijkste diensten van het Vakbond van Verzekeraars op een rij.

1. Bijeenkomsten over actuele trends en ontwikkelingen
Het Verbond organiseert jaarlijks ruim 60 bijeenkomsten om verzekeraars te informeren en aangesloten te houden op relevante trends en ontwikkelingen. De bijeenkomsten zijn gratis voor leden.

2. Snelle nieuwsvoorziening
Het Verbond vindt het belangrijk dat verzekeraars goed aangesloten zijn op de actualiteit. Daarom brengt ze een nieuwsbrief uit en houdt ze van belangrijke onderwerpen online dossiers bij. Met een account kunnen de verzekeraars in deze dossiers extra informatie inzien. Verder brengt het Verbond vier keer per jaar het relatiemagazine ‘Verzekerd!’ uit.

3. Onderzoek en statistieken
Het Verbond van Verzekeraars doet onderzoek naar verzekeraars en hun klanten. Producten van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek geven daardoor antwoord op vragen als: Zijn de klanten tevredener over de telefonische of over de schriftelijke communicatie van een verzekeraar? Op welke risicofactoren wijkt de portefeuille van een verzekeraar af van de markt?
Een onderzoek dat jaarlijks door het Verbond wordt uitgevoerd is het ‘klanttevredenheidsonderzoek’. Voor het onderzoek van 2013 zijn 10.722 klanten van 21 levensverzekeraars ondervraagd. Dit leidde tot de gemiddelde cijfers die door nieuwe en bestaande klanten van de aangesloten verzekeraars aan de verzekeringsmaatschappijen worden gegeven. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek 2013 onder de aangesloten verzekeraars is te vinden op de website van de Vakbond van Verzekeraars.

4. PR-coördinatie bedrijfstak
De twee woordvoerders bij het Verbond vervullen drie functies, ze zijn: spreekbuis namens de sector, informatiedraaischijf en klankbord. De woordvoerders zoeken naar de meest effectieve mediastrategie, zowel bij reputatie-issues die de hele verzekeringssector raken als bij maatschappelijke thema’s waarbij verzekeraars zich juist positief kunnen profileren.

5. Innovatie-ondersteuning
De activiteiten van het Verbond zijn ingedeeld langs twee programma’s: VerzekeraarsVernieuwen (gericht op herstel van vertrouwen) en VerzekeraarsVersterken (gericht op het verstevigen van de bedrijfseconomische positie van de branche). In beide programma’s is innovatie een belangrijk thema. Zo is binnen ‘Versterken’ het Innovatielab opgericht, waarbinnen trendavonden en workshops worden georganiseerd. Binnen ‘Vernieuwen’ worden bijeenkomsten over innovatieve klantcommunicatie georganiseerd.

6. Onderwijs en opleiding
Het Verbond hecht groot belang aan onderwijs en opleidingen. Daarom ondersteunen ze de masteropleiding ‘Verzekeringskunde’ (de enige in Europa!), organiseren ze voor talentvolle jonge managers de Verbondscourse en hebben ze samen met Nyenrode Business Universiteit een opleiding ‘Deskundigheidsbevordering voor bestuurders en commissarissen van verzekeraars’ opgezet.

7. Zelfregulering
Verzekeraars hebben te maken met wet- en regelgeving, maar zitten zelf ook niet stil. Naast het interne en wettelijke toezicht heeft het Verbond een groot aantal uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering. Het Verbond is een groot voorstander van dit fenomeen: zelfregulering stimuleert het zelfreinigende vermogen van de sector en is dus in het belang van iedere verzekeraar.

8. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)
Net als alle andere bedrijfstakken hebben ook verzekeraars te maken met fraude. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) kan de verzekeraar ondersteunen bij een optimale fraudeaanpak, zowel beleidsmatig als operationeel. Het CBV is hét centrale coördinatie- en aanspreekpunt voor verzekeraars, overheidsdiensten en andere partijen bij de aanpak van verzekeringsfraude en criminaliteit.

9. Standaardisatie
Het Verbond helpt de verzekeraar graag met een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en hebben diverse processen gestandaardiseerd. Zo stellen ze het Europees Schadeformulier beschikbaar (en ondersteunen de Mobiel schademelden app) en hebben ze productwijzers ontwikkeld. Ook hebben ze diverse initiatieven op het gebied van ketenintegratie genomen. Denk aan de ontwikkeling van een poliskluis.

10. Cao
Het Verbond sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnen- en buitendienst, die geldend zijn voor de leden van de sector Arbeidsvoorwaarden. Het beleid is gericht op een kwalitatief goede, marktconforme en uitvoerbare regeling van arbeidsvoorwaarden voor de bedrijfstak, met ruimte voor eigen beleid van ondernemingen.

11. Consumentenvoorlichting
Het Verbond vindt het van groot belang dat consumenten kritisch nadenken over nut en noodzaak van verzekeringen. Daarvoor zijn diverse tips en tools ontwikkeld, waarvan ook de verzekeraars gebruik kunnen maken. Zo kunnen zij verwijzen naar de website www.vanAtotZekerheid.nl waar consumenten objectieve informatie vinden over verzekeringen. Daarnaast steekt het Verbond veel energie in financiële educatie en geven we onder meer gastlessen op basisscholen.

12. Monitoring
Meten is weten. Daarom monitort het Verbond onder meer hoe de consumenten tegen de verzekeringsbranche aankijken. Ook monitoren we aankomende wet- en regelgeving, waarop ze aangesloten verzekeraar op hun Compliance Portal via ‘early warnings’ waarschuwen.
Voor de consument
Wil je een verzekering afsluiten of ben je al klant van een verzekeringsmaatschappij, dan kun je terecht op de consumentensite van het Verbond van Verzekeraars: www.van AtotZekerheid.nl. Op deze site vind je algemene informatie over verzekeringen, zodat je zelf een afweging kunt maken tegen welke risico’s je je wilt verzekeren en waar je op moet letten.

Gedragscode Verzekeraars

Voor een goede werking van de verzekeringsmarkt en in het belang van de consument is door het Verbond van Verzekeraars in 2002 de ‘Gedragscode Verzekeraars’ ontwikkeld. Deze gedragscode is opgesteld aan de hand van de drie kernwaarden van de verzekeringsbranche:

  • Zekerheid bieden
  • Mogelijk maken
  • Maatschappelijk betrokken zijn

De gedragscode dient als fundament voor het opereren van het Verbond van Verzekeraars en zijn individuele leden. De gedragscode overkoepelt bestaande en nieuwe zelfregulering van de branche met algemene bepalingen. Omdat de werkelijkheid zich niet in algemene bepalingen laat vatten, is een groot aantal daarvan geconcretiseerd in nadere zelfregulering. Op de website van het Verbond van Verzekeraars kun je de ‘Gedragscode Verzekeraars’ inzien.

Corporate Governance Code

Naast de ‘Gedragscode Verzekeraars’ is door het Verbond van Verzekeraars ook de ‘Corporate Governance Code’ ofwel de ‘Governance principes’, opgesteld. Deze Code geldt vanaf 1 januari 2011 voor alle verzekeraars die beschikken over een vergunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht (WfT). De Code Corporate Governance omvat principes over bestuur en het toezicht daarop, de raad van commissarissen, risicobeheer, audit en beloningsbeleid. Op de Code is het ‘pas toe of leg uit-beginsel’ van toepassing. Een verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. De naleving van de Code wordt jaarlijks gemonitord door een door het Verbond, in overleg met de minister van Financiën, aan te wijzen onafhankelijke monitoringsinstantie. Het is echter niet verplicht om de codebepalingen één op één toe te passen. Past de verzekeraar een codebepaling niet toe? Dan moeten zij in het jaarverslag gemotiveerd toelichten waarom niet.